REPREZENTUJĄCE SYMBOLE

Ponieważ symbole reprezentują obiekty rzeczywiste, umiemy interpretować wyświetlane na ekranie napisy — ciągi symboli i korzystać z nich jako z informacji o tych obiektach. Czynimy to w sposób naturalny, automatyczny, tak jak np. przy czytaniu książki.W tej części  interesować nas będzie nie komputer jako taki, a więc jego konstrukcja, zasady działania itd., lecz jako narzędzie rozwiązywania problemów. Problem można rozwiązać za pomocą kompu­tera wówczas, gdy potrafimy go precyzyjnie, jednoznacznie” zdefiniować i zapisać w postaci programu. Program możemy więc rozpatrywać na dwa różne sposoby. Z punktu widzenia komputera.program-jest.ciąfifiew instrukcji sprawiającym, że wykonuje on określone zadanie. Z punktu widzenia człowieka — użytkownika i programisty — program jest jedno­znacznym opisem problemu i sposobu jego rozwiązania .

MODA NA KOMPUTERY

Moda na mikrokomputery, możliwość ich posiadania na własność spowodowała, że wiele osób (często całkowicie oderwanych od informatyki) zainteresowało się problemami i możliwościami samodziel­nego pisania programów. Nie bez znaczenia jest tu fakt dysponowania przez nieomal wszystkie mikrokomputery wbudowanym-sprzętowo języ­kiem programowania (układ scalony pamięci ROM). Najczęściej jest to język BASIC dość prosty i łatwy do nauki. Sprzętowe „zaszycie” tego języka znacznie ułatwia proces pisania,-redakcji i realizacji programu. Dla wielu osób stało się to zachętą, aby pisać własne programy o różnym przeznaczeniu (aby wykorzystać je w swojej działalności zawodowej, dla potrzeb swojej rodziny, czy wręcz dla zabawy). Często takie pierwsze eksperymenty powodują szersze zainteresowanie informatyką i innymi językami programowania oraz rozwiązywaniem za pomocą komputera problemów o znaczeniu istotnym dla praktyki lub nauki.

INDYWIDUALNI POSIADACZE

Programy pozwalające na ich realizację często stanowią firmowe wyposażenie sprzedawanych mikrokomputerów, mogą także być zakupione w dowolnej instytucji będącej dystrybutorem oprogramowania lub bywają opracowywane indywidualnie’ przez użytikowników- (głównie;z racji wielkiej prostoty algorytmów rozwiązywania tych problemów). Wielu indywidualnych-posiadaczy mikrokomputerów dokonuje tego zakupu z racji swojej działalności zawodowej; która poza miejscem pracy zostaje przeniesiona na – forum domowe.Dla użytkowników tych istotne jest, aby’ komputerowe wspomaganie ich ‚ działalności zawodowej mogło odbywać się właśnie w domu (bądź też równolegle, zarówno w domu, jak i w praćy). Z możliwości tej korzystają osoby różnych zawodów:   inżynierowie, którym potrzebne jest narzędzie wielowariantowych złożonych obliczeń,   dziennikarze, pisarze, publicyści,’ dla których komputer jest „inteli­gentną” . maszyną do pisania, z obszernymi możliwościami edycji tekstu, jego przechowywania i redagowania,.ewidencji bibliografii, wielokrotne­go, różnorodnego wydruku‘itp.

MOŻLIWOŚCI I FUNKCJE

Przyczyną takiej sytuacji jest najczęściej niezro­zumienie możliwości i funkcji informatyki ze strony pracowników nie będących informatykami oraz ignorowanie faktycznych potrzeb infor­macyjnych służb ekonomicznych przez informatyków.Komputeryzowanie nawet niewielkiego przedsięwzięcia trwało zazwy­czaj wiele lat. W tym czasie między informatykami i użytkownikami (resztą pracowników) narastała trudność porozumiewania się, ponieważ każda ze stron dbała głównie o swoje interesy. Zmiana poglądów na to co i jak komputeryzować, dokonywana już w toku poważnie zaawansowanych prac projektowo-programowych, brak dostatecznej konserwacji już działających systemów, a także problemy z modernizacją technologii przetwarzania powodują, że mimo wielu lat poświęconych komputeryzacji, poniesienia wielkich kosztów na zakupy sprzętu komputerowego i prace^ analityczno-projektowe, można faktycznie mówić o skomputeryzowaniu, elementów procesu zarządzania tylko w odniesieniu do bardzo niewielu obiektów i to w bardzo wąskim zakresie.

Walczenie o nowoczesnego klienta

Firmy zajmujące się produkowaniem nowoczesnych komputerów i innych rozwiązań z branży IT mają w tych czasach ręce pełne roboty. Konkurencja stale testuje nowe rozwiązania i zapowiada premiery zupełnie innowacyjnych modeli swoich dotychczasowych serii. A to oznacza, że ci, którzy nie wytrzymują tempa i nie są w stanie wyprodukować nowych modeli z taką samą skutecznością i prędkością natychmiast zaczynają spadać mocno za swoją czołówkę. Walczenie o nowoczesnego klienta nie może się bowiem odbywać na dotychczas sprawdzonych planach, czyli marketingu i promocji. Większość dominujących na świecie marek informatycznych doskonale zakodowało się w głowach konsumentów i większość z nich doskonale rozróżnia produkty konkretnych firm. A skoro reklama nie jest już tak skuteczna, niezbędne jest przestawianie swojej firmy w roli głównego innowatora branży, lidera zmian na lepsze. W ten sposób najłatwiej można przywiązać do siebie nowoczesnego klienta, który poszukuje na rynku przede wszystkim innowacji i szybkiego rozwoju.

WinAVI Video Converter 11.5

Program o nazwie WinAVI Video Converter 11.5 to prawdziwy mocarz w swojej kategorii. Stworzony z myślą o konwertowaniu plików video, bardzo dobrze wywiązuje się ze swojego zadania.Opinię taką podzielają liczni użytkownicy tej aplikacji. Chwalą WinAVI Video Converter 11.5 głównie za dwie rzeczy.Pierwsza z nich to bardzo duża liczba obsługiwanych formatów. Dotyczy to zarówno plików początkowych jak i po formatowaniu. Aplikacja radzi sobie doskonale między innymi z plikami video typu AVI, MPEG1/2/4, VCD/SVCD/DVD, DivX, XVid, ASF, WMV, RM, QuickTime MOV i Flash SWF. Jest to tylko niewielki wycinek możliwości tego programu, bowiem łatwiej jest wymienić jakich rozszerzeń nie akceptuje. Wszystko to ucieszy na pewno posiadaczy odtwarzaczy przenośnych, nowoczesnych telefonów komórkowych z odtwarzaczami video czy konsoli do gier. Każde z tych urządzeń pracuje na innym typie plików, co WinAVI Video Converter 11.5 skutecznie ujednolici.Poza tym użytkownicy tego programu szczególnie ciepło się wypowiadają o jego szybkości działania. WinAVI Video Converter 11.5 posiada na dzień dzisiejszy jeden z najszybszych i najbardziej wydajnych silników, dzięki czemu nawet trudne do konwersji pliki DVD są zamieniane w mniej niż godzinę.

PROGRAMY KOMPUTEROWE

Po to, aby programy komputerowe były zawsze jednoznaczne, formu­łuje się je nie w,języku polskim, lecz wjednym ze specjalnych języków. Zamiast przedstawiać kolejno cechy każdego z. nich,, zastanówmy się, jaki sposób, zapisu problemu ; odpowiada . najbardziej naturalnym sposobom myślenia człowieka. W jaki sposób człowiek -formułuje; i rozwiązuje, pro­blemy, , niekoniecznie. za pomocą: komputera? . Czy. te ? sformułowania możemy przedstawić, formalnie?.Gdy chcemy, się czegoś dowiedzieć-,o- jakimś programie, spytamy najpierw jego autora: co ten program robi? Spodziewamy się,przytym odpowiedzi, w…rodzaju: „ten program sortuje, ciąg,dąnych,podany na wejściu”,. „ten program znajduje średnią arytmetyczną podanego na wej- ściu ciągu liczb”.

TEN SAM SPRZĘT

Ten sam sprzęt może wykonywać w różnych sytuacjach różne programy, które w tym celu należy „załadować”, tzn. wprowadzić do pamięci. Nowe zastosowanie komputera nie wymaga zazwyczaj przeróbek w jego sprzęcie, a tylko napisania nowego programu. Druga przyczyna wszechstronności kompu­tera jest nieco bardziej ulotna: jest nią możliwość pamiętania i przetwa­rzania symboli. Symbole reprezentują jakieś obiekty realne, działania itp. Ta strona książki, jak i każda inna, pokryta jest symbolami, repre­zentującymi różińe pojęcia w języku polskim. W komputerze symbole takie (aczkolwiek w nieco,innej postaci) są bezpośrednio dostępne do przetwa­rzania: możemy wykonywać na nich dowolne działania, np. porównywa­nie, zestawianie w grupy (np. zdania), przemieszczanie w pamięci czy wyświetlanie na ekranie monitora.

PROGRAMOWANIE DEKLARATYWNE

Podobno człowiek tym się główtnie różni od zwierzęcia, że potrafi posłu­giwać się narzędziami. Potrafi konstruować narzędzia i maszyny, które ułatwiają mu pracę — czyniąc ją krótszą, bardziej precyzyjną, przyjem­niejszą itp. — lub też pozwalają na wykonywanie zupełnie nowych, przed­tem zdawałoby się niemożliwych, zadań. Komputer jest niczym innym, jak maszyną, lecz maszyną szczególnego rodzaju. Nde wykonuje bezpo­średnio pracy fizycznej, a jesteśmy skłonni wysoko oceniać jego przy­datność. Dlaczego? Na czym polega owa szczególność komputera? Otóż komputer jest maszyną uniwersalną, a przynajmniej wielce wszechstronną, w stopniu nieporównywalnym z innymi rodzajami maszyn.